June 6, 2023: ZERU

Word of the Day: June 6, 2023

zeru (noun)
pronounced: SEH-roo

sky