June 30, 2023: PINPILINPAUXA

Word of the Day: June 30, 2023

pinpilinpauxa (noun)
pronounced: pin-pill-in-POW-shah 

butterfly